Futurums arbete med Agenda 2030

Vi har kommit en bit på väg i vårt arbete mot att nå våra identifierade målområden enligt Agenda 2030. Vi vet att vi kan göra mer för att minska år klimatpåverkan och leva upp till de globala målen i Agenda 2030.

3 God hälsa och välbefinnande

Mål 3: God hälsa och välbefinnande

Futurum vill erbjuda sin medarbetare ett hållbart arbetsliv. En god arbetsmiljö där människor trivs, utvecklas och mår bra är utgångs-punkten. Ett lyhört ledarskap där hälsofrågor tas på allvar är en viktig del.

5 Jämställdhet

Mål 5: Jämställdhet

Futurum ska arbeta med mångfald utifrån människors lika värde oav-sett kön, etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning och trosuppfattning. Futurum ska vara en trygg och säker arbetsplats där arbete och fritid harmoniserar och det systematiska arbetsmiljö arbetet är en del av det dagliga arbetet för att förebygga ohälsa och olyckor.

7. Hållbar energi för alla

Mål 7: Hållbar energi för alla
Futurum ska arbeta för hållbara energilösningar och i förlängningen en hållbar framtid för barn och ungdomar. Futurum ska lämna så litet klimatavtryck som möjligt för framtida generationer.

8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och Ekonomisk tillväxt

Futurum ska bygga upp en stark ekonomi för att framtidssäkra fastig-heternas underhållsbehov. Att arbeta aktivt och ansvarsfullt för en god arbetsmiljö.

11 Hållbara städer och samhällen

Mål 11: Hållbara städer och samhällen

Futurum ska investera i hållbara samhällslösningar som kommer barn och ungdomar till gagn. Att certifiera fastigheterna enligt Miljöbyggnad Silver och göra sunda materialval är en del av detta.

12 Hållbar konsumtion och produktion

Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion

Futurum ska ställa krav vid upphandling och arbeta för smartare materialval och tekniker för att minimera klimatavtrycket.

13 Bekämpa klimatförändringarna

Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna
Futurum ska fortsatt vara en motor för minskad klimatbelastning och därmed bidra till en hållbar framtid.

Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030: Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja fred och rättvisa. Att lösa klimatkrisen. Genom Globala målen för hållbar utveckling kan det här bli verklighet.

https://www.globalamalen.se/ Länk till annan webbplats.

Örebro kommuns hållbarhetsprogram

Futurums ägare och kund, Örebro kommun, har under 2019 arbetat fram ett Hållbarhetsprogram som även gäller för kommunkoncernen, där Futurum ingår. Målområdena sträcker sig till 2030 respektive 2050. I Örebro kommuns hållbarhetsprogram har de 17 globala målen klustrats samman och bildar sju del-områden. Dessa områden utgör kärnan i hur Örebro kommun, och dess bolag, ska bedriva sitt hållbar-hetsarbete. Det är viktigt att förstå att samtliga mål hänger samman och måluppfyllelsen måste ske inom alla områden och inte på bekostnad av ett eller några områden.
Futurum kommer under 2021 arbeta fram en handlingsplan över hur dessa mål ska nås.

 

 • Örebroare i sin fulla kraft
  (berör målen 1,2,3,5,8,10 och 16)
 • Lärande, utbildning och för sörjning genom hela livet i Örebro
  (berör målen 1 till 4,8,10,11 och 16)
 • Trygga liv för alla i Örebro
  (berör målen 1,2,3,5,8,10 och 16)
 • Örebros miljöer skapar förut sätt ningar för god livskvalitet
  (berör målen 9 och 11)
 • Klimatpositiva Örebro
  (berör målen 7 och 13)
 • Örebro värnar ekosystem och biologisk mångfald
  (berör målen 6,14 och 15)
 • Cirkulära och resurseffektiva Örebro
  (berör målen 8,9 och 12)