Behandling av personuppgifter

Denna information förklarar hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande i enlighet med den europeiska dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation).

Du kan alltid kontakta oss vid frågor kring integritets- och dataskydd genom att skicka
ett e-postmeddelande.

info@futurumfastigheter.se

Vad är en personuppgift?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Det kan vara namn, adress, telefonnummer, e-postadress, bilder, men även ljudupptagningar, elektroniska identiteter som IP-adresser (om de kan kopplas till en fysisk person).

Hur hanterar vi personuppgifter?

Vi har riktlinjer som (i enlighet med GDPR) fastställer hur personuppgifter ska hanteras och skyddas:

  • Uppgifterna ska behandlas på ett lagligt, korrekt och öppet sätt
  • Uppgifterna ska vara korrekta och uppdaterade
  • Uppgifterna ska enbart samlas in för relevanta och berättigade ändamål
  • Uppgifterna ska enbart förvaras så länge som är nödvändigt för ändamålet eller som krävs enligt lag, eller annat berättigat ändamål
  • Behandling av uppgifterna får enbart göras om behandlingen sker på ett säkert sätt
  • Personuppgiftsansvarig (Futurum Fastigheter AB) ska ansvara för och kunna redogöra för att ovanstående punkter efterlevs.

Som kommunalt bolag är inkommande e-post och andra handlingar enligt huvudregeln allmänna handlingar. Det innebär att allmänheten och massmedia har rätt att ta del av innehållet, om det inte finns uppgifter som är sekretessbelagda enligt offentlighets- och sekretesslagen. Känsliga uppgifter är sekretessbelagda.

Vilka personuppgifter samlar vi in och i vilket syfte

Personuppgifter du skickar till oss när du blir anställd hos oss, såsom personnummer, adress, anhöriginformation m.m. samlar vi in och hanterar i vårt personalsystem.

Är du vår hyresgäst eller arbetar i våra lokaler samlar vi in namn, adress, telefonnummer, e-postadress, befattning, och vilken fastighet du är kopplad till, om du ska göra en felanmälan i vårt fastighetssystem. Vi kan även samla in dina personuppgifter för att kunna hantera nycklar/taggar i våra säkerhetssystem.

Är du vår samarbetspartner (företrädare för en juridisk person) har vi troligen dina personuppgifter i någon form. Vi har många samarbetspartners, till exempel leverantörer, markägare, entreprenörer, banker och olika föreningar. Informationen vi samlar in är antingen nödvändig för att kunna ingå avtal med oss, och för att vi ska kunna kommunicera med dig.

Varför sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar dina uppgifter så länge som det krävs för att uppfylla ändamål eller så länge som vi enligt lag här skyldiga att göra detta. Därefter raderas dina personuppgifter.

I de allra flesta fall har vi sparat dina personuppgifter för att vi har avtal med dig. Personuppgifter kan även efter intresseavvägning sparas för att de är en viktig del av vår verksamhet. Utöver vad som sägs ovan hanterar vi personuppgifter när vi är skyldiga enligt lag, till exempel på grund av vår bokföringsskyldighet, begäran från andra myndigheter, arkivlagen eller med anledning av andra rättsliga grunder.

Hur lagras och skyddas dina personuppgifter?

Vi har personuppgifter både i analoga och digitala format. Vårt arbete med informationssäkerhet bygger på en helhetssyn som utgår från information, men som också innefattar processer, människor och teknik. Utifrån informations skyddsvärde ställer vi krav på de aktörer som hanterar informationen.

Vi vidarebefordrar inte, säljer inte och byter inte dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part.

Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till tredje part om vi är skyldiga att lämna ut uppgifterna enligt lagstadgade krav eller myndighetsbeslut.

Vilka är dina rättigheter?

Som kund, leverantör eller intressent till Futurum Fastigheter har du rätt att:

  • Begära information om de personuppgifter som Futurum Fastigheter har om dig samt ett utdrag av personuppgifterna
  • Begära information om hur Futurum Fastigheter samlar in, behandlar, lagrar, vidarebefordrar och skyddar dina personuppgifter samt syftet med och laglig grund för insamlingen
  • Begära rättelse eller radering av dina personuppgifter såvida det inte finns lagstadgat krav på lagring av personuppgifterna, såsom exempelvis bokföringsregler eller annat legitimt skäl för lagring.

Vem kontaktar du vid frågor?

För frågor kring behandling av dina personuppgifter, korrigering eller klagomål kan du vända dig till Futurums personuppgiftsansvariga. Futurum Fastigheter är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter. Om du anser att vi har behandlat dina personuppgifter felaktigt kan du även vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) på www.imy.se Länk till annan webbplats.

Personuppgiftsansvarig Futurum Fastigheter

Elisabeth Larsson
elisabeth.m.larsson@futurumfastigheter.se