Ett Örebro för framtiden. En äldre man och en kvinna sitter vid ett bord och fikar. Två barn står i skogen. Logotyper för socialdemokraterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna. 

Övergripande strategier och budget

Futurum Fastigheter i Örebro AB ägs till 100% av Örebro kommun via koncernen Örebro Rådhus AB, där Futurum är ett av dotterbolagen. Här hittar du Örebro kommuns budget för 2021.

Örebro har utvecklats snabbt under de senaste åren och genomgår en historisk förändring. Vi bygger snabbt ut välfärdssamhället, för att det ska växa i takt med att både invånare och arbetstillfällen ökar i antal. Tillsammans bygger örebroarna en kommun där människor kan fullfölja sina drömmar, där man vill bo och arbeta och leva ett hållbart liv. Näringsliv, universitet och det civila samhället är nödvändiga samarbetspartners för ett hållbart och innovativt samhälle. Vår vilja att växa är en förutsättning för att Örebro ska fortsätta vara en kommun som utvecklas.

Vii har alla ett ansvar att arbeta för en hållbar utveckling som innebär att tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter. Därför bygger årets budget på FN:s hållbarhetsmål, Agenda 2030.

Styrmodellen redovisar vilka övergripande strategier som kommunen arbetar med och vilka mål som ska uppnås under mandatperioden. Vad som ska uppnås formuleras i ett antal målområden. Verksamheten som kommunen bedriver ska varje år utvecklas för att nå målen för mandatperioden.