Övergripande strategier och budget

Futurum Fastigheter i Örebro AB ägs till 100% av Örebro kommun via koncernen Örebro Rådhus AB.

Som ett kommunalt bolag arbetar Futurum utifrån Örebro kommuns existerande styrdokument. De består av policys, riktlinjer, strategier och program. Utöver dessa styrdokument har bolaget oxå tagit fram egna policys och dokument.

Vår väg framåt - Futurums affärsplan

Arbetet med att förvalta och utveckla vårt företag pågår. Vårt fokus ligger på kommande generationers arbets- och livsmiljö. Vi ska se till att dagens barn och deras barnbarn får utvecklas och blomma i lokaler som är sunda, friska och trygga. Vi ska göra det med fokus på en långsiktigt god ekonomi, ett hållbarhetsarbete som initialt minimerar vår klimatbelastning och över tid bidar till att positivt stärka livsvillkoren för allt levande.

I vår affärsplan för 2022-2026 kan du läsa om våra målområden och hur vi ska nå dem.

Ladda ner Futurums affärsplan för 2022-2026 > Pdf, 841.4 kB.

Ett Örebro för framtiden

Futurum Fastigheters ägardirektiv finns i Örebro kommuns Övgripande Strategi och budget.

Örebro har utvecklats snabbt under de senaste åren och genomgår en historisk förändring. Vi bygger snabbt ut välfärdssamhället, för att det ska växa i takt med att både invånare och arbetstillfällen ökar i antal. Tillsammans bygger örebroarna en kommun där människor kan fullfölja sina drömmar, där man vill bo och arbeta och leva ett hållbart liv. Näringsliv, universitet och det civila samhället är nödvändiga samarbetspartners för ett hållbart och innovativt samhälle. Vår vilja att växa är en förutsättning för att Örebro ska fortsätta vara en kommun som utvecklas.

Vii har alla ett ansvar att arbeta för en hållbar utveckling som innebär att tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter. Därför bygger årets budget på FN:s hållbarhetsmål, Agenda 2030.

Styrmodellen redovisar vilka övergripande strategier som kommunen arbetar med och vilka mål som ska uppnås under mandatperioden. Vad som ska uppnås formuleras i ett antal målområden. Verksamheten som kommunen bedriver ska varje år utvecklas för att nå målen för mandatperioden.