Övergripande strategier och budget

Futurum Fastigheter i Örebro AB ägs till 100% av Örebro kommun via koncernen Örebro Rådhus AB.

Som ett kommunalt bolag arbetar Futurum utifrån Örebro kommuns existerande styrdokument. De består av policys, riktlinjer, strategier och program. Utöver dessa styrdokument har bolaget oxå tagit fram egna policys och dokument.

Ett Örebro för framtiden

Futurum Fastigheters ägardirektiv finns i Örebro kommuns Övgripande Strategi och budget.

Örebro har utvecklats snabbt under de senaste åren och genomgår en historisk förändring. Vi bygger snabbt ut välfärdssamhället, för att det ska växa i takt med att både invånare och arbetstillfällen ökar i antal. Tillsammans bygger örebroarna en kommun där människor kan fullfölja sina drömmar, där man vill bo och arbeta och leva ett hållbart liv. Näringsliv, universitet och det civila samhället är nödvändiga samarbetspartners för ett hållbart och innovativt samhälle. Vår vilja att växa är en förutsättning för att Örebro ska fortsätta vara en kommun som utvecklas.

Vii har alla ett ansvar att arbeta för en hållbar utveckling som innebär att tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter. Därför bygger årets budget på FN:s hållbarhetsmål, Agenda 2030.

Styrmodellen redovisar vilka övergripande strategier som kommunen arbetar med och vilka mål som ska uppnås under mandatperioden. Vad som ska uppnås formuleras i ett antal målområden. Verksamheten som kommunen bedriver ska varje år utvecklas för att nå målen för mandatperioden.