Sponsring

Futurum Fastigheters engagemang ska ske i sammanhang där varumärket Futurum Fastigheter stärks. Det ska vara positivt för Futurum Fastigheter att kopplats ihop med det som sponsras. Sponsring är ett samarbete på affärsmässiga grunder där både sponsorn (Futurum Fastigheter) och den sponsrade föreningen/organisationen drar nytta av samarbetet.

Sponsring är en marknadsföringsåtgärd som innebär att man ekonomiskt stödjer något eller någon mot en motprestation.

Typ av sponsring

Sponsring sker i form av ekonomiskt stöd. Som motprestation ska Futurum Fastigheter synas i
reklam kopplad till sammanhanget eller nämnas på annat sätt. Exempel kan vara
marknads­föringsinsatser som annonser, affischer, tryckt material, hemsida, kläder, programblad
och utrop via högtalarsystem.


Sponsringsinsatser bestäms utifrån ett antal kriterier:

  • Storleken på målgruppen
  • Uppmärksamhetsvärde
  • Massmedialt intresse
  • Massmedial bevakning
  • Jämställdhetsperspektiv

Kvalifikationer för sponsring

Futurum har tre kriterier för sponsring:

  • Sponsring sker till organisationer som jobbar för och/eller med barn och ungdomar.
  • Sponsring sker endast till organisationer som innehar ett så kallat 90-konto.
  • Den sponsrade aktiviteten eller evenemanget måste ha koppling till Örebro och komma
    Örebros barn och ungdomar till gagn.


Futurum arbetar efter visionen ”Miljöer värdiga våra barn” och de organisationer som tar emot
sponsorbidrag ska därför ha en tydlig koppling till barn- och ungdomsverksamhet.
Samtliga sponsrade organisationer måste inneha ett så kallat 90-konto. Det är en kvalitetsstämpel för seriösa insamlingsorganisationer som står under oberoende kontroll och granskning av Svensk Insamlingskontroll. Ett 90-konto är ett sjusiffrigt PlusGiro eller Bankgirokonto som inleds med 90. Kravet är att minst 75% av intäkterna ska gå till ändamålet.

Krav vid sponsring

All sponsring ska utformas enligt Futurum Fastigheters grafiska profil. Ett avtal ska skrivas mellan alla parter för att tydliggöra syfte, förväntningar och omfattning med sponsringen. Ett sponsoravtal med Futurum Fastigheter får endast gälla i ett år åt gången, alternativt för ett enskilt evenemang. Om evenemanget ställs in eller om föreningen/organisationen upphör med sin verksamhet, ska sponsorpengar återbetalas.


Futurum Fastigheters sponsring ska präglas av öppenhet och tåla granskning från media och
allmänhet. Sponsringen får inte innebära någon misstanke om muta, bestickning eller otillbörliga personliga förmåner. Sponsringen eftersträvar jämlikhet, både vad gäller fördelning mellan dam och herridrott och olika typer av evenemang, aktiviteter och organisationer.