Futurum Fastigheter på Instagram
Futurum Fastigheter på LinkedIn
Futurum fastigheter på Facebook

Snöröjning och halkbekämning

Här hittar du vad som gäller för snöröjning och halkbekämpning vid Futurums fastigheter.

Aktivering av snöröjningsarbete

Snöröjningen utförs först då ett snödjup av 5 cm blötsnö eller 7 cm torr snö har uppnåtts. Sandning sker i samband med röjningen. Dock inväntas snöfallets avslut innan röjning påbörjas. Om entreprenörens bedömning är att snömängden kommer att uppnå mer än 10 cm innan snöfallet upphör utförs en mellanröjning för att inte hindra framkomligheten. Snöröjning och halkbekämpningen ska som regel vara utförd senast 12 arbetstimmar efter att gränsen för påbörjande av snöröjning har uppnåtts.

Verksamhetens ansvar

Trappor, entréer, utrymningsvägar och lastkajer snöröjs av verksamheten som även ansvarar för sandningen av dessa platser, saltning är inte tillåtet.

Snöröjning vid boenden

Då många av våra hyresgäster har svårt att ta sig fram vid mycket snö och halka, ska snöröjning/halkbekämpning fram till entrédörrar, soprum, förråd eller andra lokaler ske med stor noggrannhet.

Gångvägar ut till gata ska röjas så att hyresgäst med rullator eller liknande ska kunna ta sig fram till färdtjänstbil/buss. Snöplogvallar ska öppnas så att fordon med enkelhet kan ta ombord passagerare. Vid större snömängder ska nödutgångar röjas så att fri väg ut garanteras. Lastintag ska röjas i samma omfattning som övriga ytor. Snöplogvall får inte förekomma. P-platser ska snöröjas på tider då personalen inte är i tjänst.

Snöröjning vid förskolor

Innanför staket på våra förskolor ska gångvägar röjas med minst en meters bredd. Gånggrindar ska kunna öppnas för att barnvagn/tvillingvagn med lätthet ska kunna ta sig fram. Handikappramper ska skottas. Snö får inte plogas mot staket eller liknande så att barn kan tas sig ut från området. P-platser ska snöröjas på tider då personalen inte är i tjänst.

Man med snöskyffel och varselväst.

Snöröjning vid grundskolor och gymnasieskolor

Skolgårdar ska röjas med 3-6 sex meters bredd. Alla gångvägar röjs med minst en meters bredd. Handikappramper ska skottas. Cykelställ ska snöröjas där maskin kommer åt. Snöplogvallar får inte förekomma vid infarter till skolgård/lastintag. P-platser ska snöröjas på tider då personalen inte är i tjänst. Då vissa av våra skolor tar emot rörelsehindrade personer, ska ytor där avlämning sker vara så plogade att man med lätthet kan tas sig fram till ytterdörrar.

Snöröjning vid övriga fastigheter

Vid kontorsfastigheter är det viktigt att snöröjning/halkbekämpning sker till alla dörrar där allmänheten har tillträde. Handikappramper ska skottas. P-platser för både besökande och personal ska röjas skyndsamt. Cykelställ ska röjas där maskin kommer åt.

Utrymningsvägar

Röjning sker så att plogvallar eller snöhögar inte hindrar utrymning och framkomlighet till uppsamlingsplats.

Halkbekämpning

På de ytor där vi röjer snö halkbekämpar vi även kontinuerligt med sand.

Verksamheter är välkomna att själva hämta sand i de blå sandbehållare som finns i anslutning till fastigheten. Sandbehållarna fylls kontinuerligt på.

Blå sandbehållare