Fastigheten är fördelad på sju byggnader och omfattar cirka 12000 kvm. De nyare delarna av skolan byggdes 1969 och under 2018/2019 genomgick de en renovering. De äldre byggnaderna är från början av 1900-talet.

På skolan går cirka 900 elever i förkoleklass till årskurs 9.

I Amlby skola ingår idag även Almby södra.

Historia

Följande är hämtat ur Medlemsblad nr 50, utgivet av Almby-Norrbyås hembygdsförening i september 2019.

Skolundervisningen i Almby har troligen alltid varit förstklassig. Albert Johansson har i boken "Alm­by. En minnesskrift" noga redovisat utvecklingen i Almby fram t.o.m 1942. Norra skolan stod färdig 1904 med fyra stora larosalar och tjäns­tebostäder. Det var snabbt planerat och genomfört efter det överras­kande beskedet om att CV och pap­ persbruket skulle byggas. För att helt fylla kravet på skollokaler byggdes Södra skolan 1913. Man hade blivit nödsakad att hålla skola i det gamla skolhuset från 1847 och gå över till varannandagsläsning i några klas­ser. Nu hade Almby fått A-form i skolan -en årskurs - en klass. Det räckte inte. Klasserna var överfulla och ytterligare en skola måste byg­gas. Östra skolan invigdes 1924 och i varje årskurs fanns nu två klasser. Anmärkningsvärt är att redan 1906 infordes frivillig fortsättningsskola som läste varje år mellan 7 januari och 15 februari. För Sverige i öv­rigt kom inte detta förrän 1919. Ett gymnastikhus uppfordes 1936 med en gymnastiksal på 11x20 m, kommunbibliotek och lokaler för kommunen. Slöjdlokal inreddes vid Prostvägen.

När grundskolan infördes insåg man att de gamla skolbyggnaderna utom Östra skolan inte kunde användas. Norra skolan revs och en högstadie­ skola och en matsalsbyggnad med aula byggdes. Ytterligare ett gymnas­tikhus tillkom och lokaler for hör­selskadade i Birgittaskolan där Södra skolan stått. Detta var klart 1969.