Futurum Fastigheter på Instagram
Futurum Fastigheter på LinkedIn
Futurum fastigheter på Facebook

Så blir en förskola till

12-18 månader tar det att bygga en förskola. Byggtiden är dock bara en del av den totala processen, som kan ta fyra-fem år. Vivi-Ann Kilander, lokalstrateg för förskolor på Örebro kommun, tar oss igenom de olika stegen.

Ett hus med byggställningar och personer som jobbar med fasaden.

På Örebro kommun jobbar lokalstrateger och lokalplanerare sida vid sida. Lokalstrategen är processledare och analyserar tillsammans med lokalplanerare bland annat befolkningsprognoser för att identifiera behovet av om-, till- och nybyggnad av förskolor, förankrar med tjänstemän och politiker i programnämnd Barn & utbildning samt drar ärenden i programnämnden för beredning och beslut. Lokalplanerarna arbetar nära kommunens statistiker med befolkningsprognoser i delområden av kommunen samt jobbar nära verksamheterna och fångar även in behovet den vägen, de är också mer aktiva under projekteringstiden som samarbetspartner till Futurum.


– Vi har lite olika uppgifter, men jobbar som ett lokalförsörjningsteam inom strategisk planering, förklarar Vivi-Ann Kilander. Behoven av nya lokaler identifieras via verksamheterna och genom befolkningsprognoser. Behoven mynnar ut i en lokalförsörjningsplan för de kommande fyra plus fyra åren.


– De fyra första åren är mer exakt, medan de sista fyra är mer en framåtblick, säger Vivi-Ann.


– Genom att analysera behoven kan vi identifiera hur många nya förskolor som måste byggas och vilka som kan kräva en till- eller ombyggnad. Efter beslut i programnämnden beställs en förstudie av Futurum. Förstudien ska innehålla uppgifter om bland annat mark, miljöfrågor, byggteknik och ekonomi. I samband med beställningen av förstudien överlämnas funktionsprogrammet som beskriver funktionskrav som ska uppnås i det kommande projektet.


– Man kan säga att det beskriver vilken typ av förskola vi beställer av Futurum när det bland annat gäller kvaliteter och egenskaper i projektet och den färdiga byggnaden.

En beskrivning av samma steg som presenteras i texten, men i form av en tidslinje.

– Efter förstudien presenterar Futurum en förstudierapport. Jag gör en skrivelse till nämnden med rapporten som bilaga. Rapporten och ärendet dras sedan i nämnden för beredning och beslut.


– Säger nämnden ja tecknar vi ett projektavtal med Futurum, som därefter går vidare med upphandling och projektering. Efter färdig produktion skrivs ett hyresavtal mellan kommunen och Futurum, säger Vivi-Ann Kilander.


Den totala processtiden, från att behovet identifieras tills hyresavtalet skrivs, kan ta fyra-fem år.


– Vi reserverar pengar för en kommande hyra och tänkt projekt innan projektet sätter igång, dels på programnivå (Barn & utbildning), dels i kommunens investeringsplan. Dessförinnan måste tomtmark reserveras i detaljplanen.


Kommunens lokalstrateger och Lars Thornberg, chef för Lokalförsörjningsavdelningen träffar Futurums ledning varannan fredag för strategiska diskussioner om nuläge och framtid.


– Vi har ett bra och lösningsorienterat samarbete där givetvis även Stadsbyggnad ingår som en viktig part, säger Vivi-Ann.


Nybyggnation är en betydande del av den produktion som pågår. Det har inte byggts så många nya skolor i Örebro sedan 1960-talet. En stor del är också de 50/50-projekt som omfattar genomgripande renoveringar av skolor och där kommunen och Futurum delar

på investeringskostnaden.


Hur ser det ut framåt?

– Fram till 2040 beräknas Örebro växa med 2 000 människor per år. Under den tiden har dagens ettåringar blivit gymnasielever, och underifrån fylls det på hela tiden. Det kommer definitivt att finnas behov av både nyproduktion och renoveringar av skolor och förskolor.