Ombyggnad och saneringsåtgärder på Glanshammar skola

Projketet på Glanshammar skola innebär ombyggnation och saneringsåtgärder av skolgården. Vid starten av projeket upptäcktes förhöjda halter av föroreningar i marken och därför planerars nu ett saneringsarbete som kommer pågå under sommaren.

Glanshammar skola.

 

För att få en så tydlig bild som möjligt av föroreningarna i marken har ett stort antal prover tagits och resultaten visar på höga halter.

I nuläget pågår ett arbete som innebär att vi kommer att ta det säkra före det osäkra och säkerställa att barnen vistas på annan plats för att säkerställa att de inte blir exponerade för eventuella hälsorisker vid schaktningsarbete. Fritidverksamheten har därför flyttats till byggnaden Stjärnan på Ringblommans förskola, från och med idag den 1 juli.

Futurum har kontaktat Arbets- och miljömedicin på Universitetssjukhuset i Örebro för att få hjälp med bedömning av hälsorisker. Arbets- och miljömedicin har fått en beskrivning av situationen och de föroreningar som har påträffats. Arbets- och miljömedicin meddelar att för att de ämnen som hittills har påträffats ska kunna påverka hälsan negativt krävs det att ämnet tas upp i kroppen via förträning eller inandning. Barnen på Glanshammar skola (F-6) tillbringar en begränsad tid på skolgårdsområdet och föroreningarna är mestadels täckta av asfalt eller gräs vilket gör att negativa hälsoeffekter är minimala. Damningen från massorna i marken förväntas även därför som låg. Vid besvär som magont och diarré rekommenderas kontakt med din vårdcentral för en medicinsk bedömning.

Markarbetet med ytterligare provtagning fortsätter och planen är att saneringen ska genomföras och vara slutförd inför skolstarten den 15 augusti.

Under vecka 27 kallar Futurum och Örebro kommun till ett informationmöte där pedagoger och vårdnadshavare är välkomna. På plats kommer Futurum tillsammans med Arbets- och miljömedicin från USÖ och rektorn på Glanshammar skola ge en nuläges bild och berätta om det fortsatta arbetet.

Frågor?

Välkommen att kontakta David Gustafsson för frågor om projeket, media hänvisar vi till vår VD Göran Lundnader och allmänna frågor om miljön till Amanda Näsström, hållbarhets- & utvecklingschef på Futurum.