Futurum Fastigheter på Instagram
Futurum Fastigheter på LinkedIn
Futurum fastigheter på Facebook

Preliminär bild av den nya brandstationen på öster.

Futurum bygger ny brandstation på öster

I takt med att Örebro tätort växer i yta blir det svårare för brandkåren att vara på plats inom godtagbar tid vid olyckshändelser. Nu har Futurum Fastigheter fått i uppdrag av Örebro kommun att bygga den nya brandstationen på öster.

Projektbeskrivning

Örebro kommun har genom Stadsbyggnad utrett möjliga lägen i staden för placering av en ny brandstation. Uppdraget har utgått ifrån att ytterligare en station ska komplettera den befintliga Nastastationen. Uppdraget har också tagit höjd för att placering ska beakta en potentiell tredje station utifrån ett framtida behov på längre sikt. Stadsbyggnads utredning har beaktat aspekter såsom befolkningsprognoser och förväntad framtida utveckling av staden, framkomlighet, utryckningstider och genomförbarhet.


Tidplan

Bedömningen är att det förberedande arbetet med uppsägning av nuvarande hyresgäster, sanering av mark, bygglov mm kan vara klart våren 2020, därefter byggstart. Byggtid beräknas till 1 år och 6 månader vilket skulle innebära en färdig brandstation till årsskiftet 2021/2022.

Hitta hit

Besöksadress:

Oskarsvägen 40

Karta över Oskarsvägen 40, Gasklockan 13