Futurum bygger ny brandstation på öster

I takt med att Örebro tätort växer i yta blir det svårare för brandkåren att vara på plats inom godtagbar tid vid olyckshändelser. Nu har Futurum Fastigheter fått i uppdrag av Örebro kommun att bygga den nya brandstationen på öster.

Preliminär bild av den nya brandstationen på öster. Till vänster syns portarna där brandfordonen ska parkeras och rakt fram syns administrationsdelen av byggnaden. 

Preliminär bild av den nya brandstationen på öster.

Projektbeskrivning

Örebro kommun har genom Stadsbyggnad utrett möjliga lägen i staden för placering av en ny brandstation. Uppdraget har utgått ifrån att ytterligare en station ska komplettera den befintliga Nastastationen. Uppdraget har också tagit höjd för att placering ska beakta en potentiell tredje station utifrån ett framtida behov på längre sikt. Stadsbyggnads utredning har beaktat aspekter såsom befolkningsprognoser och förväntad framtida utveckling av staden, framkomlighet, utryckningstider och genomförbarhet.

Tidplan

Rivningarbetet av befintliga byggnader på tomten har pågått under hösten 2021. Arbetet är klart till årsskiftet 2021/2022. Nästa steg i processen är sanering av marken.

Futurum beräknar att få bygglov och startbesked sensommaren 2022. Sedan väntar en byggperiod på två år, vilket innebär preliminär inflytt 2024.