10 år från ord till handling

Nu vet vi att ingen utmaning är för stor för oss. När vi sammanfattar 2021 har det gått 10 år sedan Futurum bildades. Sedan 2012 har vi visat vår förmåga att gå från ord till handling. Under de kommande åren tar vi sikte på fyra övergripande målområden i vår nya affärsplan.

Göran Lunander, VD Futurum, i svart jacka. 

Göran Lunander, VD Futurum Fastigheter

Alla medarbetare har varit med och arbetat fram en åtgärdsplan för hur vi tillsammans ska nå målen. Arbetet har resulterat i konkreta formuleringar.

Vi ska jobba för:

  • Klimatneutralitet innan 2030
  • Ökad biologisk mångfald
  • Långsiktigt hållbar ekonomi
  • Arbetsliv för alla

Nu ska vi gå från ord till handling - igen. Och det är något vi kan! Men, hur ligger vi till just nu?

Klimatneutra­litet innan 2030

Vi vet att vi minskat våra utsläpp genom att bygga i trä – och snart kan vi berätta exakt med hur mycket utsläppen har minskat. Totalt har vi nu byggt ett tiotal förskolor med trästomme och trä­fasad. Det som är unikt för Futurum är att vi även har identiska förskolor byggda med stål och betong. Vi kan alltså jämföra träförskolorna med stål- och betongförskolorna. Idag står byggbranschen för 20 % av de totala koldioxidutsläppen i Sverige. Att minska koldioxidutsläppen i bygg­processen är därför Futurums enskilt största utmaning när det kommer till belastningen på miljön.


Vi har nått Örebro kommuns mål om att enbart förbruka förnyelsebar el. 97% av den el som vi, och våra hyresgäster, konsumerar levereras via vårt systerföretag Kumbro Vind. Resterande, ca 3%, är solenergi som vi själva producerar. Av Sveriges totala energimix utgör solenergi knappt 1 % och vindkraft ca 17 %. ­Futurum ligger alltså i framkantnär det kommer till att använda förnyelse­bar energi.

Ökad biologisk mångfald

Vi skapar förutsättningar för en ökad biologisk mångfald vid våra fastig­heter. Blommor, träd och buskar skapar inte bara en vacker miljö – de är även basen i näringskedjan.
Vi har planterat tiotusentals vår­lökar vid våra fastigheter under 2021. Lökarna ska ge bin och humlor den första, och så viktiga, maten fram på vårkanten.


Vi har anlagt en underbar Fjärils­park med blommor, träd och buskar. Parken är ett exempel på hur
­Futurum kan stärka den biologiska mångfalden och skapa ett hållbart kretslopp praktiskt. Växtligheten i parken drar till sig insekter, som pollinerar blommorna och ger förutsättningar för liv.


Vi kan, som en av få fastighetsägare, stoltsera med en genomarbetad trädvårdsplan.

Långsiktigt hållbar ekonomi

Vi har välskötta fastigheter med en marknadsmässig hyresnivå. Underhållet av fastigheterna ligger i fas och vår organisation är engagerad och kompetent. Det gör att vi har en sund ekonomi som vi kommer kunna stärka ytterligare. Under 2022 kommer vi börja amortera av vår låneskuld. Det kommer skapa förutsättningar för att barn och ungdomar ska kunna vistas i lokaler som är väl underhållna även framöver.

Arbetsliv för alla

Vi har, sedan starten 2012, hjälpt massor av människor att få en plats på arbetsmarknaden. Något som, för många, varit svårt utan vår hjälp. Hjälpen har alla tjänat på. Vi har fått nya arbetskamrater och ny kompetens och människorna vi har anställt har fått en chans, nytt jobb och möjlighet att utvecklas.
Vi anställer praktikanter när praktik­perioden är över. Det är ett superbra rekryteringsinstrument som ger en framtidstro både för studenten och för oss.


Så ja, vi är på rätt väg. Vi har ­minskat vår klimatbelastning, vi har byggt upp en stabil ekonomi, vi tänker och agerar för biologisk mångfald – och när det kommer till arbetsliv för alla, så ligger det i Futurums DNA.


Nu kör vi minst 10 år till! Ord ska omvandlas till handling!

Innehållet är hämtat från Futurums hållbarhetsrapport för 2021.

Ta del av resten av rapporten här >