Med konsekvenser för framtiden

Historien har visat att ett kortsiktigt tänkande riskerar att bygga upp ett fastig­hetsbestånd som inte kommer leva upp till Futurums vision ”Miljöer värdiga våra barn”. Utmaningen är att låta underhållet av fastigheterna få ta en självklar plats i planeringen, både ur ett hållbarhetsperspektiv och ur ett ekonomiskt perspektiv. För hållbarhet och ekonomi kan gå hand i hand, inte minst med en kompetent organisation i ryggen. Det är både Göran Lunander, VD på Futurum fastigheter och Jimmy Nordengren, styrelseordförande, övertygade om.

Göran Lunander, VD och Jimmy Nordengren, styrelseordförande

Göran och Jimmy möter upp via en digital mötestjänst. 2020 är inte som något annat år hittills under vår livstid. Mycket är annorlunda på grund av pandemin, men mycket är också sig likt. Något som är sig likt, och som nog aldrig kommer förändras, är Görans och Jimmys engagemang, vilja och driv. De vill skapa miljöer värdiga våra barn, det vill säga en sund och trygg arbetsmiljö för våra barn - både idag och om 50 år eller mer.

Örebro kommun står inför en stor demografisk utmaning de kommande åren, med fler äldre och yngre personer i befolkningen. Trots att det kan vara lockande att använda dagens ekonomiska resultat för att finansiera utmaningarna här och nu, så menar Jimmy att man aldrig får glömma historien.

– Just nu är det några ”uppåtår” för Futurum. Fastighets beståndet mår bra, vi har en del nyproduk-tion och underhållet är under kontroll efter det stora arbete som gjorts sedan 2012, när bolaget bildades. Det är nu man ska sätta undan pengarna, för det kommer bli renoveringar och rustningar. Hus slits, oavsett om det är skolor, förskolor eller privatbostäder. Vi vet hur illa det har varit i Örebro kommuns skolor med läckande tak, ruttna fönster, undermålig ventila-tion och så vidare. Att planera framåt är hållbarhet – att kunna ta hand om saker vi har byggt, säger Jimmy.

För oss är det så himla konkret - huset står där och nu ska vi ta hand om det.

- Göran Lunander, VD

– Med de mest kompetenta, dedikerade och engagerade medarbetarna så tror jag att vi kan förlänga livslängden på våra fastigheter. Det är vårt absolut vik-tigaste uppdrag. Jag skulle kunna visa fina ekonomiska resultat för styrelsen och vår ägare Örebro kommun, men vi behöver pengar i kassan inför framtiden. Vi behöver vara rustade för det som närmar sig runt hörnet, säger Göran.

Vi vet att en fastighets livslängd sträcker sig åtminstone 100 år framåt, gärna längre. Ur ett ekonomiskt och miljömässigt perspektiv är varje år viktigt. Ju längre huset håller, desto mindre klimatpåverkan har det, och i förlängningen även Futurum som fastighetsägare. 

– Om man tittar på Örebro idag så är Örebro slott ett extremt exempel, men också en förebild. Slottet är från mitten av 1300-talet och det står än idag stabilt på sin holme i Svartån. Även om vi på Futurum bygger nya byggnader i trä istället för sten, så är vi övertygade om att husen kommer hålla länge om vi förvaltar dem på ett bra sätt. Vi behöver ta hand om dem, precis som man gör med slottet, säger Göran.

– Jag älskar att du tar upp slottet som en förebild, flikar Jimmy in. Det här är vår viktigaste och största fråga i styrelsen – att behålla kapital för framtida underhåll. Om vi förvaltar husen på ett bra sätt, med samma varsamhet som slottet, och inte låter småskador stå och växa till sig, så kommer husen stå kvar långt efter att vi är döda och begravda. Det är då det händer grejer, det är då man minskar klimatpåverkan som fastighetsägare.

Husen ropar på hjälp

Det finns ofta ett fokus och en vilja att bygga nytt, och de första 20–30 åren fungerar allt som det ska i husen. Sedan börjar husen ropa på hjälp och behovet av underhåll växer för varje dag som går. Det blir dags att byta ventilationsaggregat, stammar, elsystem och att byta tak. Även om Futurum äger och förvaltar väldigt stora fastighetsvärden, så är det största värdet de barn och ungdomar som vistas i lokalerna. Det är för dem underhållet måste planeras, fungera och få kosta.


– Om man inte har en tanke om hur husen ska tas om hand över tid så kan det gå riktigt riktigt illa. Dels förstör man det kapital som kommuninvånarna äger via Futurum och Örebro kommun, men framför allt så kan våra barn få en dålig och kanske rent av skadlig arbetsmiljö. Vi vill kunna gå till kommunen och presentera en sund ekonomi och kunna motivera våra vägval, för barnens skull. Vårt ansvar är att förvalta och utveckla vår fastighetsportfölj så att funktion och värde säkerställs över tid. Strategier och vägval som vi fattar beslut om idag får konsekvenser i framtiden, säger Göran.

Utmaningen för Futurum är att det är väldigt få företag och organisationer som jobbar med ett så långt per-spektiv som behövs i det här fallet. Frukostflingor äts upp och har en livslängd på några veckor. En bil skotas efter ca 30 år. Men Futurums hus står kvar i många, många år. 

– För oss är det så himla konkret – huset står där och nu ska vi ta hand om det. Men det är väldigt få människor som jobbar med det tidsperspektivet. Just nu jobbar vi för att få en förståelse för det här tanke-sättet hos vår ägare (Örebro kommun), de som vistas i våra lokaler och vår personal, säger Göran.

– Om vi inte tänker så här nu då är vi tillbaka där vi började Futurums resa, med ett undermåligt fastighets-bestånd och höga hyror. Nu har vi chansen att tänka på ett annat sätt, fyller Jimmy i.

Generellt så likställs fastighetsunderhåll med stora kost nader vid renoveringstillfället. Där kommer Futurums nytänkande in. Istället för att göra så kallade standardhöjningar så avsätts redan från dag ett en del av hyran för underhåll och renoveringar. Det kräver lite planering, men slitage, underhåll och renoveringar kommer och går i cykler och går att förutspå.

Vi kan aldrig glömma historien.

- Jimmy, Nordengren, styrelseordförande

Värden att vara stolt över

Futurum har idag låga hyror i förhållande till kvaliteten på lokalerna, och jämfört med andra aktörer runt om i landet. Det är en av de grejer som Jimmy är lite extra stolt över med Futurum. En annan sak är arbetet med att rusta upp gamla byggnader. Som före detta lärare på Almbyskolan är han extra nyfiken på den pågående renoveringen.

– Självklart är jag det. Den skolan är en utmaning, dels för att det är så många olika byggnader, och det är en lite speciell planlösning som det inte gått att göra så mycket förändringar i, säger Jimmy. Något annat som jag är stolt över är alla de priser som Futurum vunnit genom åren och de kontakter som tas med Futurum i olika avseenden. Jag får bara höra positiva ord om bolaget, och det är stort.

Förutom priser, fina renommé och renoveringar så finns det andra värden som förtjänar att lyftas i succéhistorien om Futurum. Barnens leenden, nöjda pedagoger och fina, trygga, hälsosamma lokaler gör arbetet med underhåll värt mödan.

– Jag vill att kommande generationers barn och ung-domar ska få en arbetsmiljö som är lika bra som den vi uppnått via alla insatser som vi gjort sedan Futurum bildades 2012, säger Göran. Vårt arbete framåt är därför helt inriktat på att rusta Futurum inför de utmaningar som kommer. Att ha en långsiktig ekonomi i balans och jobba med de globala klimatfrågorna är helt centralt för oss.