Ett produktivt år på flera fonter

VD HAR ORDET

Barnen är vår framtid. Därför har vi alltid framtiden som utgångspunkt. I vår affärsplan har vi lagt fast fyra övergripande mål som ska leda oss in i framtiden. En framtid som ger dagens och morgondagens barn och unga framtidstro.

Under året har Futurum färdigställt den femte förskolan som är byggd med trästomme och träfasad. CO2-belastningen uppgår till ca 200 kg koldioxidekvivalenter (kg CO2e) per kvadratmeter bruttoarea. I vår affärsplan anges att våra nybyggnadsprojekt inte ska överstiga Upphandlingsmyndighetens krav för minskad klimatpåverkan för nya förskolor, vilket anges till 235 kg CO2e per kvadratmeter bruttoarea.

Vi har fortsatt vår omställning mot att enbart använda förnyelsebar energi för att täcka energibehovet i våra fastigheter. Vi nyttjar även vår energi effektivt. I jämförelse med andra liknande fastighetsbolag ligger vi mellan 15–30 % lägre i total energiförbrukning.
Under året har vi amorterat 100 mnkr på vår låneskuld. Vi anser att en sund långsiktig ekonomi vilar på två grundstenar.

  1. Låneskulden ska amorteras i nivå med avskrivningen, minus eventuellt egenfinansierade investeringar. För att uppnå detta måste vår organisation vara effektiv.
  2. Fastighetsförvaltningen ska säkerställa att brister snabbt uppmärksammas och åtgärdas. På så vis ska den tekniska livslängden på våra komponenter vara längre än den ekonomiska. Genom vårt IT-stöd och ett tydligt ledarskap säkerställer vi att kontroller och åtgärder genomförs.

Med förstoringsglas och läromedel, som barnen fått
av oss, så har vi nu 100-tals biologer under utbildning


Varje år planterar vi minst 50 000 vårlökar. Det gör våra fastigheter vackra, men framför allt så ger det välbehövlig näring till de första insekterna som vaknar till liv på våren. Under året har vi även invigt Futurums Fjärilspark. Den ligger i anslutning till fyra av våra förskolor i Rosta. Parken är ett läroprojekt för oss om hur vi ska kunna utveckla vårt arbete med att främja den biologiska mångfalden ytterligare. Den är även ett läroprojekt för förskolebarnen. I parken kan de med egna ögon se hur natur- och insektslivet fungerar och hänger ihop. Med förstoringsglas och läromedel, som barnen fått av oss, så har vi nu 100-tals biologer under utbildning. Under 2022 har vi även bestämt att, när vi av olika anledningar måste ta ner ett träd, så ska det ersättas med två nya.

För oss handlar mångfald om att beakta och följa upp hur vårt bolag strävar efter, och styr mot, att spegla samhället i stort. Vi har valt att fokusera på etnisk bakgrund, ålder och kända funktionsnedsättningar. Idag har 12,5 % av personalen annan etnisk bakgrund än svensk, vi har ett flertal medarbetare med kända funktionsnedsättningar och vår genomsnittsålder är ca 45 år. Vi kvoterar inte in personer efter dessa tre kriterier, utan väljer att se möjligheter i utmaningen med att ta ett samhällsansvar. Det har inneburit att vi under 2022 har anställt tre av deltagarna i arbetsmarknadsprojektet ”Språngbrädan” som har pågått sedan hösten 2021.

Göran Lunander, VD Futurum, i svart jacka. 

När jag sammanfattar 2022 för Futurum ser jag ett produktivt år med engagerade medarbetare. Vi har kommit långt och fortsätter arbeta för en mer hoppfull framtid!


/ Göran Lunander, VD Futurum Fastigheter

KONTAKT

Besöksadress
Futurum Fastigheter i Örebro AB
Pappersbruksallén 1a
702 15 Örebro

Postadress
Futurum Fastigheter i Örebro AB
Box 33 500
701 35 Örebro

 

Organisationsnummer
556736-6215

Telefon växel
019 - 767 91 00

E-post
info@futurumfastigheter.se

Till toppen