Om Futurum

”Miljöer värdiga våra barn - ord som vi har med oss varje dag”

VÅR VISION

Genom vårt sätt att vara och agera sprider vi ett budskap om hur vårt företag är och vad våra kunder kan förvänta sig av oss. Vi har en viktig uppgift, viktigare än vad vi kanske tror. Vi ska skapa miljöer värdiga våra barn.

VÅR MISSION

Vi har ett tydligt fokus på barn och ungdomar och på den personal som arbetar i våra lokaler. Vår uppgift är att tillhandahålla miljöer dit de beger sig med glädje för att göra ett bra jobb och för att skaffa sig ny kunskap för att växa och utvecklas. Ju bättre miljöer vi skapar, desto mer värde skapar vi för våra kunder. Vi har en aktiv roll i våra barns och ungdomars framtid.

ÄGARFÖRHÅLLANDEN

Futurum Fastigheter ägs till 100 procent av Örebro kommun via koncernen Örebro Rådhus AB.

AFFÄRSIDÈ

Vi ska förvalta, utveckla och bygga kostnadseffektiva och framtidssäkra miljöer som stödjer våra kunders verksamhet.

VÄRDEGRUND

För oss är värdeskapande något som ska ske varje minut vi tillbringar på jobbet. Värdeskapande ser Futurum som en aktivitet och förutsättning för framtiden. Genom att säkerställa våra behov idag och om 50 år ska vi arbeta gemensamt för att förvalta och utveckla våra fastigheter så att kommande generationer får en sund och trygg arbetsmiljö.
Futurums värdegrund är uppbyggd utifrån våra fyra värdeord som gemensamt syftar till ett hållbart och långsiktigt värdeskapande.


  • Örebroare
  • Vi bidrar till att utveckla Örebro kommun. Barn, föräldrar, pedagoger, folkvalda med flera ska känna förtroende och trygghet i att Futurum verkar för hela Örebro kommuns bästa.

  • Utveckling
  • Vi vill upplevas som en krävande och inspirerande samarbetspartner, arbetsgivare och samhällsutvecklare.

  • Hållbarhet
  • Vi använder våra resurser klokt, i det stora och i det lilla, för att nå långsiktig hållbarhet.

  • Omtanke
  • Vi är lyhörda och utstrålar en positiv attityd. När andra ser problem ser vi lösningar.

STYRNING OCH ORGANISATION

Futurums organisation är skapad med fokus på internt samarbete. Tillsammans ska vi skapa värde för de som vistas i våra lokaler. Vi vill skapa miljöer värdiga våra barn.
Som ett kommunalt bolag arbetar Futurum utifrån de av Örebro kommuns styrdokument som utgör ägardirektiv. De består av policys, riktlinjer, strategier och program. Utöver dessa styrdokument har bolaget också tagit fram egna policys och riktlinjer.

Ytterst ansvarig för styrningen av hållbarhetsarbetet är Futurums styrelse, men hållbarhetsaspekter ska vara integrerade som en del i verksamheten. Bolaget ska följa de policys och riktlinjer som gäller inom området.

Vid utgången av 2022 var 104 personer anställda hos Futurum. Ledningsgruppen bestod av sju personer, varav två var kvinnor och fem var män. Styrelsen bestod av tio
ledamöter, varav fem var kvinnor.

AFFÄRSPLAN

Under året har Futurum arbetat med att utveckla och systematisera hållbarhetsarbetet. Hållbarhet ska genomsyra allt vi gör på Futurum. I affärsplanen, som knyter an till Agenda 2030, har fyra övergripande målområden tagits fram. Målområdena är indelade i delmål som ska nås via aktiviteter. Aktiviteterna involverar alla medarbetare, både i idéstadiet och vid genomförandet.

Futurum förvaltar värden för miljarder kronor åt Örebro kommuns invånare. En bra ekonomisk tillväxt och ett stabilt resultat är viktigt för att klara framtida återinvesteringar och underhåll. Futurum är nämligen mer än bara ett fastighetsbolag. Fokus ligger på att arbeta med framtiden. Bolaget vill ta ansvar för det framtida klimatavtrycket. Det ska göras genom att bygga och förvalta hus på ett hållbart sätt, arbeta för smarta energilösningar, miljövänliga byggnadsmaterial, friskvård och socialt arbete.

HÅLLBARHETSPOLICY

Under 2022 har Futurum antagit en hållbarhetspolicy. Det är ett samlat dokument där Futurum definierar hållbarhet och den övergripande målsättningen med Futurums hållbarhetsarbete.

En hållbar utveckling bygger på tre dimensioner: ekologisk hållbarhet, ekonomisk hållbarhet och social hållbarhet.

Ekologisk hållbarhet
Vi agerar ansvarsfullt genom att göra medvetna val. Vår påverkan på miljön ska vara minimal.
Ekonomisk hållbarhet
Vi strävar efter att vara en resurseffektiv verksamhet med långsiktigt perspektiv.
Social hållbarhet
Vi bidrar till ett stabilt och utvecklande samhälle som värdesätter människors lika värde och sätter mänskliga behov och välbefinnande i fokus. Det omfattar de som vistas i våra lokaler såväl som medarbetare, leverantörer och
samarbetspartners.

KONTAKT

Besöksadress
Futurum Fastigheter i Örebro AB
Pappersbruksallén 1a
702 15 Örebro

Postadress
Futurum Fastigheter i Örebro AB
Box 33 500
701 35 Örebro

 

Organisationsnummer
556736-6215

Telefon växel
019 - 767 91 00

E-post
info@futurumfastigheter.se

Till toppen