Långsiktigt hållbar ekonomi

För Futurum innebär en långsiktigt hållbar ekonomi att vi tar hand om fastigheterna på bästa sätt – varje dag. Genom att förvalta och ta hand om bolagets byggnader och installationer håller de längre. Det gör att vi kan spara på resurserna. Därför arbetar vi aktivt med att förebygga fel och problem i fastigheterna. Det ger både ekonomiska och hållbara fördelar.

KopplING TILL AFFÄRSPLANEN

I Futurums affärsplan finns definierade mål för långsiktigt hållbar ekonomi. Det första delmålet är satt till 2023 och kommer rapporteras i kommande hållbarhetsrapport.

  • 2030 ska avkastningen på det egna kapitalet vara
    minst 5 %.
  • 2030 ska den tekniska livslängden på våra komponenter vara 10 % längre än den ekonomiska livslängden.
  • 2030 ska låneskulden uppgå till 3,5 mdkr, förutsatt att inga stora beställningar sker.

En strategisk och professionell förvaltning gör att Futurum kan amortera av lånen i samma takt som byggnadskomponenterna når sin tekniska livslängd eller når sin ekonomiska livslängd och skrivs av. Det långsiktiga perspektivet är viktigast när det kommer till att förvalta tillgångarna över tid. På så sätt kan Futurum skapa ett förutsägbart hyresförhållande till hyresgästerna och slippa göra hyreshöjningar i samband med större underhålls- och renoveringsåtgärder.

Futurum som fastighetsbolag behöver behålla överskottet
till att underhålla och vårda våra fastigheter på bästa möjliga sätt!
Vi ska arbeta med underhåll av våra fastigheter över tid där
hyresgästen inte får bli drabbad.

Porträttbild på Jimmy som står utomhus med en halsduk runt halsen. 

Jimmy Nordengren,
styrelseordförande 2019-2022

GRÖNA OBLIGATIONER

Redan sen Futurums start 2012 har bolaget arbetat med grön finansiering. Sedan några år tillbaka är samtliga ny- och tillbyggnationer finansierade med gröna lån. Byggnaderna är finansierade utifrån kommunens kriterier för gröna obligationer. Det innebär att bolaget måste kunna påvisa att kraven uppfylls två år efter byggnationen. Genom att låna grönt strävar Futurum
efter att bidra till en bättre miljö. Samtidigt fungerar de gröna obligationerna som ett verktyg för att visa hur bolaget investerar och bygger hållbart. Den gröna belåningen är idag 27 procent av Futurums totala belåning.

ARBETE MOT MUTOR OCH KORRUPTION

Arbetet mot korruption, mutor och bestickning är en viktig del av Futurums verksamhet. Det handlar bland annat om att förhindra att personal inom bolaget utsätts för påtryckningar. Som ett kommunalt bolag och byggherre är det viktigt
att vara pålitliga och ansvarstagande. För att undvika att situationer uppkommer finns en, för kommunkoncernen,
gemensam policy för mutor och korruption som behandlar detta område. Futurum har under åren ökat internkontrollen inom
detta område. Det har gjorts genom beslutade attestregelverk och uppföljning av dem samt kontroll vid anbuds- och inköpsprocesser. Bolaget arbetar med att utvärdera samt förbättra rutiner och processer löpande.

KONTAKT

Besöksadress
Futurum Fastigheter i Örebro AB
Pappersbruksallén 1a
702 15 Örebro

Postadress
Futurum Fastigheter i Örebro AB
Box 33 500
701 35 Örebro

 

Organisationsnummer
556736-6215

Telefon växel
019 - 767 91 00

E-post
info@futurumfastigheter.se

Till toppen