Så ska Futurum bli klimatneutralt till 2030

För att nå klimatneutralitet behöver vi kartlägga och beräkna Futurums växthusgasutsläpp. Det är en förutsättning för att vi ska kunna minska bolagets klimatpåverkan.

För att förstå, fastställa och hantera utsläpp av växthusgaser använder vi oss av GHG-protokollet. GHG är en internationell redovisningsstandard som används för att rapportera utsläpp och leder till värdefulla insikter om vilka aktiviteter som orsakar störst klimatpåverkan.

Skiss över Scope 1-3. 1. Direkta utsläpp via förbränning i Futurums fordon och fastigheter. 2. Indirekta utsläpp av köpt energi och användning av köpt energi. 3. Övriga indirekta utsläpp från varor och tjänster samt utsläpp relaterade till avfall och transporter. 

SCOPE 1-3

Vid rapportering av Futurums utsläpp fördelas dessa i tre olika delar, så kallade scope. Utsläppen fördelade i scope 1 och 2 har vi god kunskap om. Vi vet hur stora utsläppen är och arbetar kontinuerligt för att minska dem. Vissa av utsläppen i scope 3 har vi också kunskap om, exempelvis klimatpåverkan från byggskedet. I skrivande
stund pågår ett arbete med att utveckla en strategi för att samla in och beräkna våra utsläpp.

Vi behöver...
1. kartlägga och beräkna utsläpp,
2. prioritera åtgärder där det ger störst effekt,
3. klimatkompensera för de utsläpp som inte går att minska till noll.

DEFINITION AV KLIMATNEUTRALITET ENLIGT VÅRT HÅLLBARA ÖREBRO

”Innebär att påverkan på klimatet neutraliseras genom att växthusgasutsläppen minskas med 100 procent. I första hand ska de faktiska utsläppen minskas men klimatkompensation kan användas för att kompensera för de utsläpp som inte kan minskas till noll. Klimatneutralitet innebär nettonollutsläpp av växthusgaser till atmosfären.”

KONTAKT

Besöksadress
Futurum Fastigheter i Örebro AB
Pappersbruksallén 1a
702 15 Örebro

Postadress
Futurum Fastigheter i Örebro AB
Box 33 500
701 35 Örebro

 

Organisationsnummer
556736-6215

Telefon växel
019 - 767 91 00

E-post
info@futurumfastigheter.se

Till toppen