Intressent- och väsentlig­hets­analys

För att nå visionen om ”Miljöer värdiga våra barn” behöver Futurum ta intryck av och lyssna på de intressenter vi möter i och omkring vår verksamhet. Syftet med att upprätta en intressent- och väsentlighetsanalys är att identifiera vilka hållbarhetsfrågor som är viktigast för Futurum och dess intressenter.

Futurum har under året fortsatt arbetet med att utveckla intressent- och väsentlighetsanalysen. De väsentliga hållbarhetsområdena som redovisas i analysen är hämtade från Futurums affärsplan och Örebro kommuns hållbarhetsprogram. Delar av analyserna baserar sig på antaganden.

Intressentanalys

Intressent

Väsentliga hållbarhetsområden

Metod för dialog

Ägare (Örebro Kommun)

Effektiv resursanvändning
Stabil och hållbar ekonomi
Ökad biologisk mångfald
Minskad klimatpåverkan

Ägardirektiv
Ägardialoger
Uppföljningar (tertialvis)
Årsstämman

Medarbetare

Avfallshantering
Trygg och säker arbetsmiljö
Stabil och hållbar ekonomi
Långsiktigt hållbart byggande och förvaltning
Effektiv resursanvändning

Dagliga dialoger
Enkätundersökningar
Arbetsplatsträffar
Medarbetarsamtal
Kommunikationsmaterial (intranät)

Avtalskund

Långsiktigt hållbart byggande och förvaltning
Stabil och hållbar ekonomi
Effektiv resursanvändning

Daglig förvaltning
Strategiska möten
Avtal
Projektmöten

Verksamhetskund

Trygg och säker arbetsmiljö

Daglig förvaltning
Extern webbplats

Leverantör

Långsiktigt hållbart byggande och förvaltning
Samverkan för minskad klimatpåverkan

Daglig samverkan och dialog i projekt
Krav i upphandlingar av olika former
Projekt- samt förvaltarmöten
Väsentlighetsanalys

Ur Futurums fastslagna affärsplan har elva hållbarhetsfrågor plockats ut. Bolaget, och dess ledning, har bedömt att dessa frågor har stor påverkan på Futurums verksamhet. Hållbarhetsfrågorna har sedan värderats och prioriterats och resultatet har sammanfattats i en väsentlighetsmatris. I matrisen går det att läsa vilken betydelse frågorna har för Futurums intressenter, i kombination med Futurums möjlighet att påverka en hållbar utveckling.

KONTAKT

Besöksadress
Futurum Fastigheter i Örebro AB
Pappersbruksallén 1a
702 15 Örebro

Postadress
Futurum Fastigheter i Örebro AB
Box 33 500
701 35 Örebro

 

Organisationsnummer
556736-6215

Telefon växel
019 - 767 91 00

E-post
info@futurumfastigheter.se

Till toppen