Från global till lokal

2015 beslutade FN:s medlemsländer om Agenda 2030. Agendan innehåller 17 globala hållbarhetsmål som alla länder ska bidra till att uppnå.

Under 2019 arbetade Futurums ägare, Örebro kommun, fram ett hållbarhetsprogram som gäller för hela kommunkoncernen. Det heter ”Vårt hållbara Örebro”. Hållbarhetsprogrammet utgår från Agenda 2030. Det visar hur Örebro kommun, och dess bolag, ska bedriva sitt hållbarhetsarbete och arbeta för att målen i agenda 2030 ska uppnås.

Futurum har arbetat med att utveckla interna hållbar­hetsmål och uppdatera bolagets affärsplan efter Örebro kommuns hållbarhetsprogram. Arbetet kommer att fortsätta under 2023. Fokus är att ta fram mätbara mål, men också på hur uppföljning och mätning ska ske.

I Futurums affärsplan finns fyra målområden definierade. De målen är kopplade till Agenda 2030 och de hållbarhetsmål som är definierade där.

  • Klimatneutralitet innan 2030
    Långsiktigt hållbar ekonomi
    Ökad biologisk mångfald
    Arbetsliv för alla

AGENDA 2030

Som enskilt företag kan vi inte uppnå alla de globala målen. Fokus ligger istället på att ta ansvar inom de områden där vi kan påverka. Utmaningarna är globala, men lösningarna är ofta lokala.

Samtliga 17 mål i agenda 2030. Mål för Futurum är markerade. 3. God hälsa och välbefinnande, 5. Jämställdhet, 7. Hållbar energi för alla, 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, 11. Hållbara städer och samhällen, 12. Hållbar konsumtion och produktion, 13. Bekämpa klimatförändringar, 15. Ekosystem och ekologisk mångfald.

KONTAKT

Besöksadress
Futurum Fastigheter i Örebro AB
Pappersbruksallén 1a
702 15 Örebro

Postadress
Futurum Fastigheter i Örebro AB
Box 33 500
701 35 Örebro

 

Organisationsnummer
556736-6215

Telefon växel
019 - 767 91 00

E-post
info@futurumfastigheter.se

Till toppen