Risk­hantering

Styrning

Som ett kommunalt bolag ­arbetar Futurum utifrån Örebro kommuns existe­rande styr­dokument. De består av policys, riktlinjer, strate­gier och program. Utöver dessa styr­dokument har bolaget också tagit fram egna policys och riktlinjer.

Futurums hållbarhetsarbete vägleds till stor del av det koncern­gemensamma hållbarhetsprogrammet ”Vårt hållbara Örebro”. Det bygger i sin tur på FNs globala hållbarhetsmål.


Riskanalys

Det är viktigt att vara medvetna om de risker som kan påverka Futurum. Genom kunskap om möjligheter och risker kan vi bidra till ett långsiktigt värdeskapande som främjar bolaget och dess intressenter.

Futurum har under året påbörjat ett arbete med att utveckla riskanalysen och processen som följer. Där har inventering av risker kopplat till de olika verksamhetsområdena varit en stor del. Futurums kartläggning av risker har påverkats och utvecklats under Covid 19-pandemin. Nya scenarion har uppstått. Bolagets arbete med risker har sin utgångspunkt i hållbarhetsområdena; miljö, socialt ansvarstagande och mänskliga rättigheter, antikorruption samt personal. Genom ett kontinu­erligt och ­inkluderande arbete med riskhantering är det möjligt för Futurum att identifiera, analysera, hantera och följa upp risker som kan påverka verksamheten negativt. Utöver detta så genomför Futurums styrelse årligen en riskanalys av bolagets verksamhet. Den utmynnar i en tillsyns­rapport för intern kontroll.

Framöver kommer Futurum fortsätta utveckla sitt risk­arbete genom att ta fram tydligare och mer mätbara mål inom bolagets respektive hållbarhetsområden.

Hållbarhetsområde

Styrdokument

Miljö

Örebro kommuns miljöprogram och klimatstrategi med tillhörande styrdokument. Andra kommunala styrdokument såsom klimatanpassningsplan, en strategi för ett giftfritt Örebro, strategiskt miljöanpassat byggande med mera.

Koncerngemensamt Hållbarhetsprogram.

Futurums styrelse har också valt att certifiera samtliga nybyggnationer enligt Miljöbyggnad Silver (SGBC, Swedish Green Buildings Council). Bolaget använder sig även av SundaHus och klassificering A och B.

Socialt ansvarstagande
och mänskliga rättigheter

Övergripande strategier och budget för 2022 med plan för 2023–2024 samt policy för barns rättigheter i Örebro kommun.

Koncerngemensam Jämställdhetsstrategi och av Futurums styrelse antagna dokument såsom en Mångfaldsplan och policy för aktiva åtgärder.

Personal

Futurum har en rad olika styrdokument, policys och riktlinjer för att reglera olika typer av risker som kan uppstå rörande personal och sociala förhållande. Exempelvis har bolaget en personal och ledarskapspolicy, riktlinjer mot kränkande särbehandling och en arbetsmiljöpolicy.

Antikorruption

Kommunkoncerngemensam policy för mutor och korruption, samt riktlinjer. Upphandlingspolicy samt riktlinjer för direktupphandling.

Miljö

Väsentlig risk

Konsekvenser av risken

Futurums aktiviteter för att möta riskerna

Risk i samband med klimatförändringar

Risken är att klimatförändringar, såsom värmeböljor, översvämningar, fuktskador, sämre inom- och utomhusmiljöer påverkar Futurums fastighetsbestånd. Det kan innebära att lokalerna blir obrukbara och hyresgäster inte kan sköta sin dagliga verksamhet samtidigt som kostnader kan öka.

Arbete med och utifrån kommunkoncernens klimatanpassningsplan.

Utvärdering av framtida scenarion och hur Futurums fastigheter måste anpassas för att klara av olika typer av klimatförändringar.

Underhållsplaner/ronderingar som över tid syftar till att optimera risker med framtida underhållskostnader.

Kontinuerlig omvärldsbevakning av klimatet och dess konsekvenser.

Risk att Futurums åtgärder för minskad klimatpåverkan och nå målet för klimatneutralitet inte är tillräckliga

Externa och oförutsägbara händelser kan medföra att Futurums åtgärder för att minimera klimatpåverkan påverkas negativt. Det kan innebära att situationer uppstår som exempelvis kräver mer energiförbrukning och större koldioxidutsläpp.

Futurum har system som medför kontroll och styrning av fastigheterna och dess energiförbrukning för att upptäcka brister tidigt.

Samtliga nybyggnationer certifieras enligt Miljöbyggnad silver.

För att ha bra koll på insatsvaror användas SundaHus klassificering A och B.

Personal

Futurum har en rad olika styrdokument, policys och riktlinjer för att reglera olika typer av risker som kan uppstå rörande personal och sociala förhållande. Exempelvis har bolaget en personal och ledarskapspolicy, riktlinjer mot kränkande särbehandling och en arbetsmiljöpolicy.

Antikorruption

Kommunkoncerngemensam policy för mutor och korruption, samt riktlinjer. Upphandlingspolicy samt riktlinjer för direktupphandling.

Socialt ansvarstagande och mänskliga rättigheter

Väsentlig risk

Konsekvenser av risken

Futurums aktiviteter för att möta riskerna

Risk i samband med skadegörelse och sabotage på skolor och förskolor

Skadegörelse påverkar Futurums fastigheter och säkerheten för samtliga som vistas i lokalerna. Skadegörelse innebär även ökade kostnader för både Futurum och kommunen samt störningar i drift.

System för anmälning av skadegörelse

Samverkan i Arbetsgrupper exempelvis BRÅ (Brottförebyggande rådet), för att förebygga skadegörelse

Ronderingar som säkerställer skolornas funktion

Förebyggande arbete för att minska skadegörelse

Risk för personskada i Futurums lokaler och områden

Om myndighetskrav, besiktningar och kvalitet inte håller måttet finns en risk att personer som vistas i bolagets lokaler utsätts för oönskade händelser.

Futurum har under 2021 implementerat ett system, Greenview, som säkerställer att myndighetskrav och besiktningar genomförs i rätt tid.

Kontinuerliga ronderingar i fastigheterna för att upptäcka brister i tid.

Arbete med sandning och skottning för att förebygga bland annat halkskador

Risk att sociala krav och mänskliga rättigheter inte uppfylls i leverantörsled

Svårigheter att följa upp och kontrollera att sociala krav och mänskliga rättigheter i leverantörsledet kan leda till olyckor och andra förödande situationer. Leverantörers anställda påverkas negativt.

Kravställande i upphandling gällande sociala och etiska aspekter samt mänskliga rättigheter.

Policys som ställer krav på leverantörerna

Antikorruption

Väsentlig risk

Konsekvenser av risken

Futurums aktiviteter för att möta riskerna

Risk för korruption, mutor och bestickningar

Upphandling och inköp är två riskfaktorer där korruption är vanligt förekommande. Risken kan innebära förtroendeskada, juridiska och ekonomiska konsekvenser.

Futurum har själva tagit fram ett flertal styrdokument som reglerar hur korruption ska undvikas.

Policys mot mutor och korruption.

Okunskap är en risk som kan innebära att felaktig hantering av personalen om de utsätts för situationer där korruption uppstår.

Tydliga riktlinjer mot leverantörer om att Futurum inte accepterar korruption, mutor och bestickningar.

Inte samma medarbetare som upphandlar som sedan beställer

Riktlinjer för bisysslor, följs upp årligen

Genomförande av enkät och webbutbildning planeras under 2022

Personal

Väsentlig risk

Konsekvenser av risken

Futurums aktiviteter för att möta riskerna

Risk att medarbetare utsätts för hot och våld

Personalen utsätts för hot och våld i samband med arbete i Futurums lokaler som leder till fysiska och psykiska skador. Arbetet upplevs av personal som en otrygg och osäker arbetsmiljö.

Finns upprättade säkerhetsrutiner hur medarbetaren ska agera, vem som ska kontaktas med mera vid hotfulla situationer

Alla medarbetare genomgått utbildning i Hot & våld

Antagna Riktlinjer för Hot och våld.

Risk att personal inte trivs på arbetsplats

Om personalen inte trivs riskerar Futurum att förlora specialistkunskap, anställda får försämrad hälsa, ökade sjukskrivningar och större personalomsättning.

Företagsgemensam värdegrund.

Futurum har ett arbetsklimat som är transparent och rättvist.

Bolaget arbetar med hälsofrämjande aktiviteter och friskvård.

Mål och uppföljning relaterat till sjukfrånvaro finns rapporterad.

Futurum arbetar och erbjuder medarbetarna utbildning som resulterar i kompetensutveckling.

Till toppen