Intressent- och väsentlig­hets­analys

För att nå visionen om ”­Miljöer ­värdiga våra barn” behöver ­Futurum ta intryck av och lyssna på de vi möter i och omkring vår verksamhet (intressenter). Syftet med att upprätta en intressent- och väsentlighetsanalys är att identifiera vilka hållbarhetsfrågor som är viktigast för Futurum och dess intressenter.

Eftersom det är första gången ­Futurum redovisar dessa analyser har bolaget arbetat fram en enklare variant av intressent- och väsentlighetsanalys. De väsentliga hållbarhetsområdena som redovisas i analysen är hämtade från Futurums affärsplan och Örebro kommuns hållbarhetsprogram. Delar av analyserna baserar sig på antaganden. På grund av Covid-19 har inga kund- eller leverantörs­undersökningar kunnat genomföras under året.

Futurum kommer att fortsätta utveckla och fördjupa analyserna. Förhoppningen är att kunna genomföra kund- och leverantörs­undersökningar årligen.

Intressentanalys

Intressent

Väsentliga hållbarhetsområden

Metod för dialog

Ägare (Örebro Kommun)

Effektiv resursanvändning
Stabil och hållbar ekonomi
Ökad biologisk mångfald
Minskad klimatpåverkan

Ägardirektiv
Ägardialoger
Uppföljningar (tertialvis)
Årsstämman

Medarbetare

Avfallshantering
Trygg och säker arbetsmiljö
Stabil och hållbar ekonomi
Långsiktigt hållbart byggande och förvaltning
Effektiv resursanvändning

Dagliga dialoger
Enkätundersökningar
Arbetsplatsträffar
Medarbetarsamtal
Kommunikationsmaterial (intranät)

Avtalskund

Långsiktigt hållbart byggande och förvaltning
Stabil och hållbar ekonomi
Effektiv resursanvändning

Daglig förvaltning
Strategiska möten
Avtal
Projektmöten

Verksamhetskund

Trygg och säker arbetsmiljö

Daglig förvaltning
Extern webbplats

Leverantör

Långsiktigt hållbart byggande och förvaltning
Samverkan för minskad klimatpåverkan

Daglig samverkan och dialog i projekt
Krav i upphandlingar av olika former
Projekt- samt förvaltarmöten
Väsentlighetsanalys

Ur Futurums antagna Affärsplan har elva hållbarhetsfrågor plockats ut (utan rangordning). Bolaget, och dess ledning, har bedömt att dessa frågor har stor påverkan på Futurums verksamhet. Hållbarhetsfrågorna har sedan värderats och prioriterats och resultatet har sammanfattats i en väsentlighetsmatris. I matrisen går det att läsa vilken betydelse frågorna har för Futurums intressenter, i kombination med ­Futurums möjlighet att påverka en hållbar utveckling.

Väsentliga hållbarhetsfrågor utan rangordning

 • Ansvar i leverantörsled
 • Samverkan med intressenter för minskad klimatpåverkan
 • Anti-korruption
 • Stabil ekonomi
 • Effektiv resursanvändning
 • Hållbart byggande med giftfria miljöer
 • Trygg och säker skol- och arbetsmiljö
 • Biologisk mångfald
 • Främja ökad sysselsättning i Örebro
 • Jämställdhet och mångfald
 • Grön finansiering
Till toppen