Förändrad syn på utemiljöer

Under 2019 började Futurums avdelning Yttre skötsel arbeta med att utveckla och vårda befintliga utemiljöer. Då handlade det om att byta ut gamla buskar och utveckla miljöerna för att främja den biologiska mångfalden. Nu, två år senare, är arbetet i full gång.

Stora förändringar

Victoria Stensson, arbetsledare på Yttre skötsel, berättar att det har skett stora förändringar i ­tankesätt.

– Tidigare var högsta prioritet att skolgårdar och förskolegårdar skulle se ut som parker. Idag ser man fördelar, både för barnen, ungdomarna och den biologiska mångfalden, med att ha kvar lite löv, kottar och andra naturliga inslag i miljöerna, säger Victoria.

Även om perspektiven har förändrats så har städning fortfarande hög prio­ritet. Den måste komma i första hand för att fastställa säkerheten. Det innebär att man aktivit måste välja vilka ytor som går att behålla naturliga, och vilka som måste vara städade.

En annan förändring som ­Victoria har sett, sedan hon började på ­Futurum, är mentaliteten.

– Det finns en grundläggande respekt och ett ökat intresse för grönytor. Biologisk mångfald har blivit en fråga som genomsyrar hela företaget, säger Victoria.

Ökat lekvärde

Futurum jobbar för att utveckla utemiljöerna. Fokus är att öka lekvärdet på ett säkert sätt och samtidigt vårda de miljöer vi har omkring fastigheterna.

– Det är inte bara att ersätta ett gammalt fullvuxet träd. Vi måste vårda helheten. Ett gammalt träd har håligheter som är till otroligt stor nytta för djur, insekter och fåglar. Det är inte bara att ta ner det. Det har för stora fördelar för den biologiska mångfalden för det, säger Victoria.

Det kan dock hända att till exempel sjuka träd, eller träd som är en säkerhetsrisk, måste tas ner. De träden får ligga kvar i utemiljön, vilket gynnar både den biologiska mångfalden och barnens leklust.

Arbetet med att vårda och utveckla de utemiljöer som finns kommer fortsätta – för den biologiska mångfalden och för våra barn och ­ungdomar.

Till toppen