Arbete mot korruption och mutor

Arbetet mot korruption, mutor och bestickning är en viktig del av Futurums verksamhet. Det handlar bland annat om att förhindra att personal inom bolaget utsätts för påtryckningar.

Som ett kommunalt bolag och byggherre är det viktigt att vara pålitliga och ansvarstagande. För att undvika att situationer upp kommer finns en kommunkoncerngemensam policy för mutor och korruption som behandlar detta område.

Futurum har under åren ökat internkontrollen inom detta område. Det har gjorts genom beslutade attestregelverk och uppföljning av dem samt kontroll vid anbuds- och inköpsprocesser. Bolaget arbetar med att utvärdera och förbättra rutinerna och processerna löpande.


Läs mer om Futurums arbete med upphandlingar

Till toppen